Razvoj Timova

Moji ljudi ne rešavaju probleme i ne rade zajedno kao tim. Više izgleda da rade jedni protiv drugih, nego što rade ka zajedničkom cilju.

team1Ne tako retko se ovakve rečenice čuju od strane menadžera koji vode timove, ali i zaposlenih koji rade u tim timovima. Svako od nas našao u ovakvoj situaciji pre ili kasnije. Iako su timovi okosnice rada u današnjim organizacijama, izgleda da je naučiti zajedno da radimo i timski donosimo odluke koje treba sprovesti ka cilju jedan od najtežih izazova sa kojim se susrećemo.

Kao što ljudi imaju svoje ličnosti, tako i timovi imaju svoje specifične osobenosti – načine komunikacije i interakcije – koje čine jedan tim karakterističnim i jedinstvenim. I kao što pojedinca njegovi lični pogledi na svet, karakteristike i sposobnosti određuju koliko će biti uspešan u ostvarivanju ciljeva, tako će i tim biti određen međusobnom interakcijom članova tima i ključnim komponentama timskog rada.

Tada se postavlja pitanje – kako razviti tim da postiže sinergetski efekat – efekat postizanja rezultata boljeg od onog koji bi bio postignut sumom pojedinačnih rezultata članova tog tima?KADA SE KORISTI:

Situacije u kojima se koristi razvoj tima:

 1. Unapređenje efikasnosti rezultata tima
 2. Postavljanje novih vrednosti i novih ponašanja u timu
 3. Kreiranje novog tima
 4. Poboljšanje međuljudskih odnosa i efikasnijeg komuniciranja unutar tima
 5. Usklađivanje kriterijuma rada unutar tima
 6. Spajanje više timova u jedan
 7. Postavljanje novog menadžera tima
 8. Veće strukturne i funkcionalne promene u timu (tj. organizaciji)


Metodologija:

Metodlogija kojom se služimo ima za cilj dostizanje sinergetskog efekta tima i sastoji se od sledeća 4 koraka:

chart-gsi
U prvom koraku se vrši analiza trenutne situacije tima.
Osnovni instrument koji se koristi je Upitnik za utvrđivanje grupnog stila (Group Styles Inventory™) – GSI - instrument kompanije Human Synergistics koji uočava dominantne stilove ponašanja u grupi, klimu ili atmosferu koja preovlađuje u timu i mogući uticaj tima na članove. U skladu sa situacijom ovaj upitnik se kombinuje sa individualnim intervjuima, fokus grupama, feedback-om ostatka organizacije u cilju sticanja potpunije slike trenutnog stanja u kome se tim nalazi. GSI je polazna osnova za osvešćivanje interakcije članova tima i koristi se kao vodilja u razvoju željenih ponašanja, straegija I vrednosti kojima se tim služi.

U drugom koraku na osnovu dobijenih informacija se izdvajaju ključne komponente koje treba razviti. U ovom koraku učestvuju sve interesne grupe u ovom procesu – kako sam tim i njihov menadžer tako i HR, generalni direktor, top management tim…  Tek pošto se tačno utvrde ključne komponente pravi se plan razvoja tima.

Treći korak je preduzimanje konkretnih akcija u skladu sa razvojnim planovima. U zavisnosti od kreiranih planova neke metode koje se koriste u razvoju mogu da budu: trening soft skills i funkcionalnih veština, lični i timski coaching, postavljanje vrednosti tima, strukturne i funkcionalne promene, kreiranje nove kulture i klime tima, usklađivanje timske kulture sa organizacionom, poboljšanje komunikacionih kanala i komunikacije.

Četvrti korak je ponovno merenje u cilju utvrđivanja napretka i dostizanja postavljenih ciljeva. Na kraju procesa se opet vrši GSI merenje da bi se tačno utvrdila promena koja je napravljena u efektivnosti i radu tima.

REZULTATI:

Korišćenje GSI-a i metodologije podstiče:

 • Povećanju timske efektivnosti, produktivnosti i zadovoljstvu poslom
 • Usklađivanju ličnih ciljeva članova tima sa timskim ciljevima u cilju povećanja motivacije
 • Preuzimanju odgovornosti tima za timske rezultate kroz preuzimanje lične odgovornosti članova
 • Postavljanju dugoročnih vrednosti i željenih ponašanja članova tima
 • Kreiranju zajedničkih kriterijuma rada koji su u skladu sa postavljenim vrednostima tima i organizacionim kriterijumima
 • Smanjenju stresa
 • Kvalitetnijem uspostvaljanju odnosa sa okruženjem (ostalim delovima organizacije)
 • Lakšem i efikasnijem komuniciranju unutar tima u cilju dostizanja željenjih rezultata