Razvoj organizacione kulture

org-kultura-3Organizaciona kultura je set verovanja, pretpostavki, vrednosti i normi koji usmeravaju zaposlene na način kako oni treba da obavljaju svoj posao i kako da se odnose u interakciji jedni prema drugima. Drugim rečima organizaciona kultura je “način na koji obavaljamo posao ovde”.

Nezavisno od toga da li je organizacija svesna kulture koju propagira ili ne, organizaciona kultura je sastavni deo svake kompanije i ima jasne i/ili skivene uticaje na svakodnevno poslovanje.

Ponašanja zaposlenih su pod uticajem organizacione kulture, koja svojim elementima deluje na to:

  1. Šta je ustaljeno i prihvaćeno ponašanje
  2. Šta se nagrađuje, a šta kažnjava
  3. Šta je dozvoljeno, a šta treba izbegavati
  4. Koja su pravila “preživljavanja” u kompaniji
  5. Kako donosimo odluke
  6. Koji pristup liderstvu je podržan

Načini na koji kultura utiče na zaposlene su manifestovani kroz pokazatelje organizacione klime, neki od kojih su: motivacija, stres, osećaj sigurnosti na poslu, stepen zadovoljstva zaposlenih, posvećenost organizaciji…

Spremnost kompanije na razumevanje, prihvatanje i mogućnost razvoja organizacione kulture, će u budućnosti predstavljati potrebu bez koje organizacije neće biti u mogućnosti da napreduju i sa uspehom dostižu nivo željenog poslovanja.

Načini na koji merimo organizacionu kulturu i efektivnost:

Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije – Organizational Culture Inventory® (OCI) (klikni za više)
Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory™ (OEI) (klikni za više)